นายยุทธนา ศรีตะบุตร
นายก อบจ.หนองคายOnline: 24 user(s)นายกระแสร์ ตระกูลพรพงษ์
รองนายก อบจ.นค.
นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัธ
รองนายก อบจ.นค.
นายสมคิด บรรณารักษ์
ที่ปรึกษานายก อบจ.นค.
นายอภิชัย คำภิรมย์
เลขาฯนายก อบจ.นค.
นางสาวยุวดี ศรีตะบุตร
เลขาฯนายก อบจ.นค.
นางสาวเบญญาภา อินทร์รอด
เลขาฯนายก อบจ.นค.
นายชวลิต ศรีตะบุตร
เลขาฯนายก อบจ.นค.


 นายกิตติศักดิ์ บุญเปีย
ปลัดอบจ.หนองคาย
นายมนตรี หมวกไสว
รองปลัดอบจ.หนองคาย
จ่าเอกธีรศักดิ์ บานสันเทียะ
รองปลัดอบจ.หนองคาย
นายชัยยศ นันทะมีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางวรรณกร วิยะนัด
รักษาการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
---------------------------
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นายพิชิต ติหะปัญโญ
ผอ.กองกิจการสภา
นางปิติพร คำบัว
ผอ.กองแผนและงบประมาณ
นางสาววิมลศรี สกุลณมรรคา
ผอ.กองคลัง

ประกาศ ระเบียบ ข้อบัญญัติ และกฎหมาย อบจ.

   
ภาพข้างล่างคือข่าวกิจกรรม

AEC หรือ Asean Economics Community
คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ
โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย,
สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน
เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน Asean
จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลจริงๆ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
คลิกดูรายละเอียด

     


  หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  :  ประกาศ ระเบียบ ข้อบัญญัติ และกฎหมาย อบจ.
หมวด: การเลือกตั้ง
นายก อบจ.หนองคายและ ส.อบจหนองคายรายเขต
05-09-2012 เข้าชมแล้ว: 13185
นายยุทธนา ศรีตะบุตร
นายก อบจ.หนองคาย

นายจักรพงษ์ ตระกูลพงศ์
ส.อบจ.หนองคาย เขต1

นายประหยัด หนันแดง
ส.อบจ.หนองคาย เขต2
นายชูรัตน์ พิมพ์เคณา
ส.อบจ.หนองคาย เขต3
นายธวัชชัย นันทะมีชัย
ส.อบจ.หนองคาย เขต4
นายสุริยา พรหมโคตร
ส.อบจ.หนองคาย เขต5
นายประกาย เค้าเหลืองชัย
ส.อบจ.หนองคาย เขต6
นายสาคร กิจประเสริฐ
ส.อบจ.หนองคาย เขต7
นายวโรดม แสงแก้ว
ส.อบจ.หนองคาย เขต8
นายประดิษฐ์ หาริกุล
ส.อบจ.หนองคาย เขต9
นายวีรัตน์ จันทะวงศ์
ส.อบจ.ท่าบ่อ เขต 1
นายศิระ ศรชมภู
ส.อบจ.ท่าบ่อ เขต 2
นายปราการ อินทร์รอด
ส.อบจ.ท่าบ่อ เขต 3
นายศรัญญู จันทะวงศ์
ส.อบจ.ท่าบ่อ เขต 4
นายเจริญ จันทะวงศ์
ส.อบจ.ท่าบ่อ เขต 5

นายอนันต์ เกษรพรหม
ส.อบจ. ศรีเชียงใหม่เขต 1

นายเสถียร มีบุญ
ส.อบจ. ศรีเชียงใหม่เขต 2
นายธราธร วันทอง
ส.อบจ. โพธิ์ตาก
นางสมร ฐิติธนานนท์
ส.อบจ. สังคม
นายชัยวัชร์ นามขันธ์
ส.อบจ. โพนพิสัย เขต 1
นางลำดวน ศรีตะบุตร
ส.อบจ. โพนพิสัย เขต 2
นายธงชัย การประกอบ
ส.อบจ. โพนพิสัย เขต 3
นางลัดดา สุทธิวงศ์
ส.อบจ. โพนพิสัย เขต 4
นายวิรัตน์ เฉลิมสิน
ส.อบจ. โพนพิสัย เขต 5
นางสาวปรภาศิริ ศรีตะบุตร
ส.อบจ. โพนพิสัย เขต 6
นายสงวน ประโพธิ์ศรี
ส.อบจ. รัตนวาปี เขต 1
นางจินตนา ศรีตะบุตร
ส.อบจ. รัตนวาปี เขต 2
นายศักด์ บึงลี
ส.อบจ. เฝ้าไร่ เขต 1
นายอุทิศ ทองใบ
ส.อบจ. เฝ้าไร่ เขต 2
นายอุทัย บุญเลี้ยง
ส.อบจ. เฝ้าไร่ เขต 3
นายสุรเชษฐ์ พิสัยสวัสดิ์
ส.อบจ. สระใคร

หมวด: การเลือกตั้ง
»นายก อบจ.หนองคายและ ส.อบจหนองคายรายเขต
05-09-2012
»ผลการเลือกตั้งนายก อบจ. ส.อบจ ปี 2555 (รับรองจาก กกต.16 สิงหาคม 2555)
05-09-2012
 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  ประกาศ ระเบียบ ข้อบัญญัติ และกฎหมาย อบจ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  042 422798
email  nongkhai.pao@gmail.com
  Copyright©2017 nongkhai-pao.org
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม